VESB Intervisie vanaf 2023

De algemene richtlijnen zijn grotendeels hetzelfde gebleven:

 • Minimaal 3 keer per jaar intervisiesessies bijwonen, die minimaal 2 uur duren
 • Ieder lid van de VESB is aangesloten bij een VESB intervisiegroep
 • Bij voorkeur is minimaal één van de deelnemers een klinisch psycholoog 
 • Een verslag over de besproken onderwerpen/discussies/oefeningen
 • Een lijst van de aanwezige deelnemers met handtekeningen & datum of een screenshot met daarin de namen van de deelnemers zichtbaar

Veranderingen, aanpassingen en verduidelijkingen:

Ook coaches die zelf geen lid zijn van de VESB, mogen (éénmalig of structureel) aansluiten bij een VESB intervisiegroep. Toelichting: De groep moet altijd grotendeels uit VESB leden blijven bestaan en mag het karakter en doel van de VESB intervisiegroep niet verliezen. De niet-leden staan wel vermeld op de in te brengen bewijslast (verslag en aanwezigheid) echter dit wordt door de VESB (voor de niet-leden) niet administratief bijgehouden/verwerkt.

Het volgen van Intervisie is, in sommige gevallen, ook geldig met coaches die geen lid zijn van de VESB. Intervisie is meer dan alleen het bespreken van casussen. De coach als eigen instrument en de reflectie op het eigen handelen kan ook met andere coaches goed bekeken worden. Toelichting: het volgen van Intervisie kan voor sommige coaches die meerdere en andere, buiten de VESB, intervisie activiteiten hebben een tijdrovende materie zijn. Wij willen die leden tegemoetkomen door hun in staat te stellen ook VESB vreemde intervisie in te brengen. Spelregels:

 • Het gaat om Intervisiegroepen van andere vergelijkbare beroepsverenigingen, groepspraktijken en/of organisaties van coaches, therapeuten, psychologen etc.
 • Er is een minimaal vergelijkbare bewijslast (verslag, aanwezigheidslijst) die door de betreffende coach ingebracht dient te worden. De coach dient hier zelf voor zorg te zorgen. 
 • Het is een uitzondering op onze regels. Daardoor mag dit (VESB vreemde intervisie) voor maximaal één van de drie jaarlijkse intervisiesessies worden ingewisseld. De andere 2 volg je dus gewoon bij je eigen intervisiegroep. 


Alle nieuwe leden volgen het “on demand” beschikbare webinar over intervisie om te zorgen dat zij bekend zijn met het doel en de werking van de intervisie. Dit wordt bijgehouden en opgevolgd door de VESB-backoffice. De aangesloten leden worden op het bestaan van dit webinar gewezen.

De VESB leden en VESB-intervisiegroepen worden vanuit de VESB-backoffice begeleid op aansluiting en werking. Dit gaat om:

 • Het actief benaderen van iedereen die geen lid is van een VESB -intervisiegroep en hun aanmoedigen om zelf lid te worden dan wel hen te helpen aan te sluiten bij een online VESB-intervisiegroep wanneer er geen fysieke groep gewenst is of gevonden kan worden.
 • Voorzitters van groepen, op hun vraag, te ondersteunen bij de werking van de VESB-intervisiegroep. Dit zowel voor de inhoud als de procedures. Dit is mogelijk via de “contacteer ons” optie in het ledenportaal van de VESB-website met als onderwerp “vragen vanuit de intervisiegroepen”.
 • Kleine VESB-intervisiegroepen of intervisiegroepen zonder activiteiten opheffen en leden onderbrengen bij andere groepen.

De VESB bekijkt inhoudelijk de geüploade intervisieverslagen om meerdere redenen:

 • Indien relevant en bij uitzondering feedback te geven op de inhoud van het intervisieverslag.
 • De rode draad voor thema’s, noden en ontwikkelingen te signaleren vanuit coaches voor te ontwikkelen producten en/of VESB-beleid.
 • De “punten” toe te wijzen voor het gevolgd hebben van intervisie.

Deelname aan de VESB-studiedag of aan supervisie (aantoonbaar middels factuur) kan ook steeds gelden als vervanger van één van de minimaal 3 verplichte VESB-intervisiesessies. De deelname aan de VESB-studiedag zal vastgelegd worden in het dossier van de coach. Indien supervisie is gevolgd is het aan de coach om de gegevens/bewijslast hiervan aan te leveren bij de backoffice van de VESB.

Naast het faciliteren van het volgen van de VESB-intervisie gaan we hier ook op handhaven. Dit gaan we doen door het zichtbaar maken van de intervisie inspanningen middels een jaarbadge (VESB-logo met jaartal) in combinatie met je VESB-lidmaatschap. Bij het voldoen aan de intervisieverplichtingen (in het voorgaande jaar) en de betaling van de ledenbijdrage in het huidige jaar ontvang je een jaarbadge die op je profiel zichtbaar is. Voldoet een lid meerdere jaren (meer dan 1) niet aan de verplichtingen rondom Intervisie dan zal de VESB, na maning en/of waarschuwing hierover, het lidmaatschap éénzijdig opzeggen. In 2023 (overgangsjaar) gaan we dit systeem implementeren en vanaf 2024 is dit de norm.‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons